غرفه انرژی سینا در سومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه نفت​