پس از حفاری ۱۹ میدان نفتی و گازی؛
سکوی حفاری سحر ۱ برای بازسازی به ساحل رسید