حفارمردان سکوی حفاری سحر ۲ از دریچه دوربین رسانه‌ها