بازدید هیأت مدیره هلدینگ انرژی سینا از پالایشگاه نفت بهران