غرفه هلدینگ انرژی سینا در نخستین روز بیست و هشتمین نمایشگاه نفت​