غرفه انرژی سینا در دومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه نفت​